fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ "ПЛАМ КОУЧИНГ" ООД

I. Дейности, извършвани отПлам КоучингООД

 1. „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД предлага услуги, за които може да бъде намерена информация на интернет сайта https://yourpeoplesolution.com или като се свържете с Доставчика за получаване на допълнителни разяснения.
 2. Услугите се предоставят под различни форми, съобразно нуждите на Клиента, включително:
 • вътрешни обучения за компании и организации;
 • индивидуални обучения, базирани на индивидуалните нужди на Клиента;
 • семинари със свободно записване до изчерпване на местата;
 • консултации свързани с управление на човешки ресурси;
 • групов и индивидуален коучинг.
 1. Услугите се предоставят от екипа на „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД (повече информация за нея може да бъде получена на самия интернет сайт https://yourpeoplesolution.com) или от друго лице, поканено за гост или лектор на събитие.
 2. Ползвателите на сайта https://yourpeoplesolution.comимат достъп до материали с информативен характер, в това число видеа, снимки и статии, които могат да бъдат публикувани на Сайта.

II. Предмет на настоящите общи условия

      5. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между:

 • ползвателите на интернет сайта https://yourpeoplesolution.com и лицата, закупили услуги от „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД, наричани по-долу с общото наименование „Клиенти“, от една страна, и
 • „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД, ЕИК: 204195667, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, жк Хаджи Димитър, бл. 171, вх. В, имейл: plamena@yourpeoplesolution.com, телефон за контакти: 0878888266, представлявано от Пенка Грозева Спасова, наричано по-надолу „Доставчик“, от друга страна.

III. Дефиниции, използвани в настоящите общи условия:

 1. Доставчик“ – означава „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД, ЕИК: 204195667, което е собственикът на Сайта и доставчик на услугите, предлагани чрез Сайта.
 2. „Услуга“ – означава избрана форма на подкрепа за физически или юридически лица под формата на семинари, курсове, консултации свързани с управление на човешки ресурси, групов и индивидуален коучинг.
 3. Клиент“– означава физическо или юридическо лице, което използва сайта с информационна цел или с цел закупуване на обучения, или което е закупило обучения чрез сайта.
 4. „Страна“ или общо „Страните“ – Доставчикът и Клиентът, споменавани заедно или поотделно.
 5. Потребител“ – физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и ползващо се със специално уредените в закона и настоящите общи условия права на потребителя.
 6. „Договор“– означава договор за услуга, сключен между Доставчика и Клиента чрез интернет сайта https://yourpeoplesolution.com или свързаните комуникационни канали, посочени на интернет сайта (например, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, както и посочения на Сайта имейл plamena@yourpeoplesolution.com).
 7. Електронен магазин“ – означава алтернативно наименование на сайта https://yourpeoplesolution.com .
 8. Сайт“ или „Интернет сайт“ – означава интернет сайта на Доставчика https://yourpeoplesolution.com .
 9. Поръчка“ – представлява комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез която Клиентът заявява на Доставчика по електронен път желанието си за купуване на Услуги.

IV. Информация и функции, съдържащи се на интернет сайта

    15.Сайтът представлява поддържана от Доставчика услуга на информационното общество, която позволява следното:

 • разглеждане на информацията и материалите, публикувани на сайта;
 • разглеждане на характеристиките на предлаганите от Доставчика обучения и условията за закупуване на услуги;
 • сключване на Договори за закупуване на услуги;
 • заплащане на цената на закупените услуги.

V. Електронни изявления в интернет сайта и свързаните канали за комуникация

16. Изявленията в сайта се правят в електронен вид и се извършват чрез всякакви активни действия от Клиента – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове, попълване на полета в секцията за закупуване на услуги или секция „Свържете се с мен“ и други.

17.  Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че между тах може да се води кореспонденция чрез наличните на интернет сайта комуникационни канали, в това число Facebook, Instagram, LinkedIn и Youtube, както и на имейл plamena@yourpeoplesolution.com.

18. Извършените от Клиента електронни изявления в интернет сайта или свързаните комуникационни канали го обвързват и водят до съгласие за обработване на лични данни и/или валидно сключване на Договор за закупуване на услуги, предлагани от Доставчика.

VI. Задължителност на общите условия и промени в тях

19. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

20. С използване на Сайта и извършване на всякакви активни действия в него, нерегистрираните Клиенти се съгласяват с клаузите, насочени към използване на сайта, съдържащи се в настоящите Общи условия.

21. За отправяне на запитване чрез секция „Свържете се с мен“ на интернет сайта и/или закупуване на услуга се изисква изрично приемане на настоящите Общи условия от страна на Клиента.

22. При комуникация между Доставчика и Потребител в социалните мрежи и канали, посочени на сайта, или директна комуникация по имейл, Общите условия ще бъдат предоставени на Потребителя и ще се отправи запитване за тяхното приемане.

23.Клиентите – юридически лица получават достъп до екземпляр от Общите условия.

24. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта.

25. Ако нерегистриран потребител продължи да използва Сайта, последният се съгласява с новоприетите клаузи в Общите условия, насочени към използване на сайта.

26. Регистрираните потребители и Клиентите, закупили услуга, ще бъдат уведомени в 7-дневен срок от извършване на изменение в Общите условия по предоставения от тях имейл адрес или по друг подходящ начин.

27. Промените в Общите условия обвързват Клиентите, освен ако същите не заявят в едномесечен срок от получаване на съобщение за промените, че ги отхвърлят.

28. Цените, начините на плащане и други съществени елементи на услугите няма да бъдат променяни по отношение на вече поръчани и/или закупени услуги.

VII. Лични данни

 1. Всички предоставени и събрани лични данни на Клиенти посредством сайта се съхраняват и обработват от „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД, ЕИК: 204195667. Доставчикът полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите Клиенти, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от „ПЛАМ КОУЧИНГ“ ООД, ЕИК: 204195667 и представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.

VIII. Основни характеристики на договора

 1. Клиентът сключва Договор за закупуване на услуга чрез електронния магазин на Доставчика на интернет сайт https://yourpeoplesolution.comили чрез отправяне на запитване, посредством интернет сайта или другите канали за комуникация, посочени на интернет сайта.
 2. С Договора за закупуване на услугата, Доставчикът се задължава да предостави уговорената услуга, а Клиентът се задължава да заплати цената на услугата.
 3. Основните характеристики и цената на услугата се определят спрямо актуалната информация, предоставена от Доставчика към момента на сключване на договора.
 4. Договорът за закупуване на услуга между Клиента и Доставчика се счита сключен от момента, указан в раздели X и ХI от настоящите Общи условия.
 5. До момента на сключване на договора за услуга Доставчикът има право да откаже сключването му, без да посочва основания за това. Фактическите причини за отказ да бъде сключен договор (които не е необходимо да се посочват) могат да бъдат, например: изчерпване на местата за обучението, невъзможност на лектора да проведе обучението, нелоялно, некоректно и обидно отношение от страна на Клиента.
 6. Клаузите на сключения между Клиента и Доставчика Договор за услуга се определят от съвкупното приложение на настоящите Общи условия, попълнената от Клиента онлайн форма, изявлението на Клиента за потвърждение на поръчката, ведно с всички други електронни изявления, които Клиентът е направил в сайта https://yourpeoplesolution.comи допълнително водената между страните кореспонденция.
 7. Индивидуално договорените с Клиента клаузи се прилагат с предимство пред настоящите Общи условия.
 8. Клиентът би могъл да направи една поръчка за няколко обучения, при което с общата поръчка се сключват няколко Договора за закупуване на услуги.
 9. Клиентът има всички права по настоящите Общи условия по отношение на всеки един от Договорите за закупуване на услуги и може да осъществява правата си поотделно.
 10. Технически стъпки за сключване на договор за закупуване на услуга чрез автоматизираната система на електронния магазин
 11. За сключване на Договор за закупуване на услуга чрез автоматизираната система на електронния магазин, разположен на интернет сайт https://yourpeoplesolution.com, Клиентът трябва да спази следните стъпки:
 • Избор на услуга – Клиентът посочва избрания от него вид услуга, количество, дата и други, налични на Сайта характеристики; 
 • Данни на Клиента – попълват се всички данни на Клиента, посочени на сайта и необходими за успешното завършване на поръчката;
 • Преглед на поръчката – Клиентът има възможност да прегледа поръчката и да отстрани всички технически грешки;
 • Плащане – Клиентът следва да потвърди поръчката с всички нейни характеристики чрез бутона „Плащане“. Потвърдените данни представляват неразделна част от сключения между Клиента и Доставчика Договор за услуга.
 1. С изпълнение на горните стъпки Клиентът отправя предложение до Доставчика за сключване на Договор за закупуване на услуга.
 2. Доставчикът преглежда направената от Клиента поръчка и изпраща имейл до Клиента с потвърждение на поръчката в разумно необходимия за това срок.
 3. По преценка на Доставчика, същият е възможно да осъществи предварителен контакт с Клиента  по имейл и/или телефон, за целите на потвърждаване и доуточняване на поръчката.
 4. Предложението на Клиента се счита прието и Договорът се счита сключен с потвърждението от страна на Доставчика, изпратено до имейла на Клиента и получено от електронната му пощенска кутия.
 5. Със сключване на Договора Клиентът се задължава да заплати на Доставчика обявената в електронния магазин цена на услугите.
 6. При сключване на Договора Клиентът заплаща цената на закупеното услуга чрез наличните на сайта електронни разплащателни системи. При технически грешки или други причини за невъзможност за заплащане на цената през Сайта, същата може да бъде заплатена по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка.
 7. Сключване на договор за закупуване на услуга чрез запитване
 8. Клиентът може да отправи запитване чрез формата за запитвания в секция „Свържете се с мен“ на сайта, на имейл plamena@yourpeoplesolution.com или в социалните мрежи и канали, посочени на интернет сайта.
 9. В горния случай Договорът за услуга се счита сключен с постигане на съгласие между страните по отношение на основните елементи на услугата, като време, място, цена, брой ползващи се лица и други.
 10. Поправяне на технически грешки е възможно във всеки един момент преди окончателното сключване на Договора.
 11. Доставчикът е на разположение за осъществяване на комуникация по повод изменение на Договора за закупуване на услуга след сключването му. Изменението влиза в сила след постигане на съгласие между Доставчика и Клиента.
 12. Със сключване на договора Клиентът се задължава да заплати на Доставчика договорената между страните цена на услугите.
 13. Плащането на цената се извършва по банков път, с банкова карта или по предоставена от Доставчика банкова сметка.
 14. Цени
 15. Актуалните цени за всеки един вид услуга са публикувани на интернет сайта или са предварително предоставени от Доставчика на Клиента чрез някой от комуникационните канали, посочени на интернет сайта.
 16. Посочените на сайта цени за обученията са в български левове и са крайни цени, без на Клиента да бъдат начислявани допълнителни данъци и/или такси, освен изрично посочените в настоящия раздел.
 17. За заплащане на сумите чрез електронната разплащателна система, разположена на интернет сайта, не се събират допълнителни такси за финансов превод.
 18. За заплащане сумите по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка, могат да бъдат начислени допълнителни банкови такси за превод на сумите. Тези такси са за сметка на Клиента. Посочените такси не зависят от Доставчика и могат да варират съобразно тарифата на банката или посредника при електронни разплащания.
 19. С извършването на авансово плащане към Доставчика, Клиентът признава правото на Доставчика да получава авансови плащания.

XII. Права и отговорности

 1. Клиентът има правото да посочи трето лице, наричано Курсист, което да се възползва от закупените услуги.
 2. Клиентът отговаря за действията на Курсиста като свои. За избягване на противоречие, в случай, че някои от разпоредбите в настоящите общи условия посочват права и задължения на Клиента, а същите права и задължения са осъществени или могат да бъдат осъществени от трето лице – Курсист, счита се, че разпоредбите са приложими и обвързват, както Клиента, така и Курсиста. Клиентът се задължава да уведоми Курсиста за задълженията му и да осигури необходимите съгласия от негова страна.
 3. Клиентът носи отговорността да предостави верни и актуални имейл и/или телефон за осъществяване на връзка с оглед изпълнението на Договора.
 4. Доставчикът не възстановява цената на заплатените, но неосъществени по вина на Клиента в уговорените от страните дата и час услуги. Цената на услугата не се възстановява и ако Клиентът не се е възползвал от услугата по независещи от Доставчика причини.
 5. При желание за замяна на Курсиста по време на започнал обучителен процес, може да направи запитване на plamena@yourpeoplesolution.com . Доставчикът няма задължение да замени Курсиста и Клиентът няма право на обезщетение или връщане на цената/част от цената, в случай, че молбата му за замяна на Курсиста не бъде уважена.
 6. Доставчикът си запазва правото да отмени или отложи изпълнение на услуга, както и да ограничи достъпа на Курсист до обучителния процес, в случай, че не е постъпило плащане в срок от 7 дни от сключване на договора. В този случай Клиентът ще бъде уведомен за действията на Доставчика по предходното изречение чрез имейл или по друг подходящ начин.
 7. Доставчикът има правото едностранно и незабавно да прекрати услуга, в случаите, в които Клиентът/Курсистът:
 • проявява грубо, агресивно, непристойно или обидно държание;
 • с поведението си пречи на работата на представителите на Доставчика;
 • не спазва правилата на обучението или правила за използване на залата, в която се провежда. 
 1. При прекратяване на услугата на Клиента по горните точки, Доставчикът има право да прекрати услугата на Клиента, по всички други услуги предоставяни от Доставчика.
 2. При прекратяване на услугата за Клиента по горните точки, Доставчикът  ще задържи част от цената на услугата, съразмерна на предоставената такава. От цената на услугата ще бъдат приспаднати сумите, необходими за възстановяване на всички преки и непреки, имуществени и неимуществени вреди от поведението на Клиента, след което остатъкът от сумата ще му бъде възстановен.
 3. Доставчикът не е сред държавно акредитираните университети в България и не е лицензиран център за професионално обучение. За проведено обучение не се предоставят дипломи или сертификати за придобита квалификация и  образователна степен.
 4. Доставчикът осъществява обученията според обявената информация на Сайта или уговорения между страните график.
 5. Доставчикът има право да отлага услуги в случаите на заболяване на представителите на Доставчика или техни близки; при техническа невъзможност за провеждане на събитието, например при отмяна на резервацията на залата от страна на търговеца, стопанисващ залата за събитие. При отмяна Доставчикът уведомява Клиента, закупил услугата, в подходящ срок по имейл и/или телефон, като по възможност, посочва нова дата за провеждане на услугата. В такъв случай Клиентът има право да присъства на новата дата или да поиска пълно възстановяване на цената.
 6. Доставчикът има право да отмени обучение, в случай, че не се събере  необходимият брой Курсисти за провеждане на обучението. За необходим брой Курсисти се считат 50 процента от предвидените места при обявяване на обучението, но не по-малко от Курсистите, необходими за покриване на разходите по обучението. При отмяна на обучението Доставчикът уведомява Клиента, закупил обучение, в подходящ срок по имейл и/или телефон. В този случай Доставчикът възстановява на Клиента пълната цена на обучението.
 7. Конкретното съдържание на обучението се съобразява с общата тематика на обявената или уговорена програма и се изготвя според преценката на лектора. Доставчикът не обещава, че преценката на лектора ще съвпада с вижданията на Клиента.
 8. Доставчикът  не обещава конкретни резултати от обучителния процес или от използване на информативното съдържание и материалите, публикувани на интернет сайта https://yourpeoplesolution.com, тъй като резултатите от тях могат да варират в зависимост от индивидуалните особености на Курсиста.
 9. Доставчикът полага необходимата грижа за осигуряване на подходяща зала за провеждане на събитието (когато такава не е осигурена от Клиента), но не контролира нейното техническо състояние и не отговаря за вреди, нанесени от състоянието на залата и персонала на търговеца, поддържащ обекта.
 10. Доставчикът не отговаря за поведението на Клиентите, тъй като не е в състояние да осъществява контрол над тях. В случай, че поведението на Клиент не съответства на стандартите на добросъвестността, Доставчикът има правомощието единствено да направи устна забележка и/или да преустанови предоставяне на услуги на Клиента.
 11. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на Доставчика, включително внезапни заболявания; прекъсване в електрическата или интернет мрежа; други технически причини; природно бедствие; пожар; наводнение; свлачища и затваряне на пътища; война и други.
 12. За форсмажорно обстоятелство следва да се счита и всяка една заповед на административен орган, която ограничава начина, капацитета и осъществяването на услугата.
 13. Страната, засегната от форсмажорни обстоятелства, се задължава да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
 14. Докато траят форсмажорните обстоятелства, изпълнението на задължението се спира.

XIII. Авторско и други права на интелектуална собственост

 1. Доставчикът цели да създаде възможно най-добра връзка с Клиентите на Сайта, поради което периодично ще обновява съдържанието на Сайта, спрямо неговата преценка за нуждите на Клиентите.
 2. Всички публикувани на Сайта снимки, видеа, статии, лога, марки, графични материали, дизайни, бази от данни и друго цифрово съдържание, визуализирано и достъпно на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн.
 3. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на обектите по горната точка, без съгласието на носителя на право върху тях, е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.
 4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието в сайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава.
 5. Изпращането до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Доставчика няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Доставчика.

XIV. Потребителски отзиви

 1. Всички публикувани на Сайта отзиви са от лица, действително преминали обучение от Доставчика.
 2. Публикуваните отзиви в секция „Те вече го направиха“ от интернет сайта са подадени по имейл или чрез форма на сайта до Доставчика от лицата, които ги предоставят, като са предоставили съгласие за публикуването им.
 1. Права в полза на клиентитеПотребители
 2. Съгласно Закона за защита на потребителите – „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 3. Търговецът поема отговорност спрямо Клиентите – потребители по смисъла на горния раздел за всяка липса на съответствие на описаната на сайта услуга и действително предоставената услуга. С цел подобряване на обслужването и на предоставяните услуги, Доставчикът е на разположение на Клиента за уреждане на всякакви въпроси, свързани с липса на съответствие на услугите.
 4. Право на отказ от сключения договор от разстояние имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 5. Срокът за осъществяване на правото на отказ от услугата по обучение е 14 дни от сключване на договора. Достатъчно е потребителят да е изпратил съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора, за да се счита срокът спазен.
 6. Обучението може да се проведе преди да е изтекъл срокът за отказ от договора. За целта Клиентът следва да отправи искане до Доставчика услугата да започне, въпреки, че не е изтекъл срокът за отказ (искане за незабавно изпълнение или изпълнение на/от конкретна дата по време на срока за отказ). Искането се отправя от Клиента чрез съответното поле в интернет сайта или чрез другите канали за комуникация с Доставчика. Искането се счита прието от Доставчика и услугата може да започне по време на срока за отказ от договора, в случай, че Доставчикът е изпратил потвърждение до Клиента чрез съобщение по имейл, в което е посочено, че услугата ще бъде изпълнена на определена дата по време на срока за отказ от договора. В случая по настоящия параграф Клиентът губи правото си на отказ от договора, след като договорът за услугата бъде изцяло изпълнен.
 7. За да осъществи правото си на отказ от поръчката, потребителят не е необходимо за посочва причина за отказа.
 8. Потребителят не дължи обезщетения или неустойки за направения отказ.
 9. При валидно направен отказ, Доставчикът възстановява остатъка от заплатените от потребителя суми, в 14–дневен срок.
 10. Ако потребителят е направил отказ по електронен път, същият ще получи потвърждение за получаване на отказа от Доставчика в канала за комуникация, от който е

XVI. Прекратяване

 1. Договорът между Клиента и Доставчика се прекратява по начините, предвидени в гражданското законодателство на Република България и в настоящите Общи условия.

XVII. Други

 1. Клиентите се задължават да предявяват всички свои претенции към „ПЛАМ КОУЧИНГ”, ЕИК: 204195667, с адрес: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, жк Хаджи Димитър, бл. 171, вх. В, представлявано от Пенка Грозева Спасова, имейл: plamena@yourpeoplesolution.com.
 2. В случай, че Страните не могат да постигнат съгласие по възникналите между тях въпроси по доброволен път, то следва да се обърнат към съответните компетентни съдилища в гр. София, Република България.
 3. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4. Клиентът може да получи информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, от самия Сайт, както и на plamena@yourpeoplesolution.com и телефон: 0878 888 266.
 5. Сключеният между Страните договор ще се съхранява от Доставчика и Клиентът може да получи достъп до него чрез запитване на plamena@yourpeoplesolution.com.

Дата на влизане в сила на Общите условия: 02.01.2023 г.

Последно обновени на: 02.01.2023 г.

Форма за записване

Форма за записване